تصویر اعلامیه استقلال پادشاهی هلند در 1581

تصویر اعلامیه استقلال پادشاهی هلند در 1581

 
 پادشاهی هلندوانگلستان دموکراسی های مدرن راسامان دادند

اعلامیه استقلال هلند در 1581 صادر شده است که در بخشی از آن آمده است:«… مردم می توانند قانونا مبادرت به برگزیدن شاه دیگری [غیر از شاه مستبد] کنند تا مدافع آنان باشد…» (دائره المعارف دمکراسی، زیر نظر مارتین لیپست)؛ در این زمان (1581) هنوز دو قرن تا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و استقلال ایالات متحده آمریکا باقی مانده بود و هنوز جمهوری مدرن متولد نشده بود، اما پادشاهی هلند و نیز پادشاهی انگلستان به تدریج دمکراسی های مدرن را سامان دادند، در انگلستان سابقه آزادیخواهی به سال 1215 باز می گردد، زمانی که ماگناکارتا یا منشور کبیر از سوی شاه «جان» و با فشار اشراف و کشیشان صادر شد و در پی آن نوعی از جمهوری اشراف یا مشروطه سلطنتی شکل گرفت، منشور کبیر گرچه اعلام مشارکت و شراکت دو گروه نخبه اجتماعی (بارون ها و کشیش ها) در حکومت بود اما از آن جا که نهادهای حقوق اساسی مدرن مانند هیات های منصفه و پارلمان را ایجاد کرد، پایه دیگر اعلامیه های حقوق بشر شد و در تدوین اعلامیه استقلال آمریکا و نیز اعلامیه حقوق بشر نقش اساسی داشت

محمد قوچانی(1384)، یادنامه شرق، تاریخ و اندیشه


تصویر خوان کارلوس پادشاه اسپانیا از 1975

پادشاه اسپانیا از بازگشت دیکتاتوری جلوگیری کرد

بازگشت سلطنت در نظام های جمهوری اتفاقی است که بارها در تاریخ تکرار شده و حتی به صورت یک قانون در علم سیاست (قانون بازگشتِ ارزش های عصر قبل از انقلاب) در آمده است، عصر اسکندر و ایجاد امپراتوری روم پس از سقوط جمهوری روم، بازگشت خاندان بوربون ها پس از سقوط جمهوری فرانسه یا تمایل بناپارت ها (ناپلئون و برادر زاده وی) به امپراتوری از پس جمهوری فرانسه و نیز احیای سلطنت اسپانیا پس از دوره جمهوریت در این کشور از جمله مهمترین نمادهای بازگشت صورت های سنتی حکومت پس یک دوره مدرنیسم افسار گسیخته سیاسی است … انگلستان پس از سقوط کرامول هرگز رنگ جمهوری را ندید و ملت این کشور تا کنون مشروطه سلطنتی را بر جمهوری ترجیح داده اند … [در اسپانیا] مهمتریت نماد سقوط جمهوری یعنی پادشاه خوان کارلوس در تلویزیون اسپانیا ظاهر شد و خطاب به مردم چنین گفت:«تاج و تخت سمبل جاودانگی و یکپارچگی میهن نمی تواند تحمل کند که عده ای با اعمال یا رفتارهای خود از طریق زور راه را بر روند دمکراتیک سد کنند، روندی که توسط قانون اساسی و از طریق آزادی بیان مردم اسپانیا مشخص و تعیین شده و مردم اسپانیا در زمان مناسب و از طریق همه پرسی آن را مورد تایید قرار داده اند»؛ در کمال شگفتی شاه خود را شاه مشروطه ساخت و از بازگشت دیکتاتوری جلوگیری کرد … اسپانیا هم اکنون دولتی دموکراتیک است که در آن شاه سلطنت می کند، کلیسا از اخلاق پاسداری می کند و احزاب حکومت می کنند

محمد قوچانی (1384)، یادنامه شرق، تاریخ و اندیشه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s